سمینار ورژن بعدی تو در دهم دی ماه سال 1398 در شهر مشهد برگزار شد. اگر بخش اول این سمینار را تماشا نکردید، لطفا به پست مربوط به سمینار ورژن بعدی تو بخش اول مراجعه کرده و بخش اول را تماشا کنید و سپس ادامه سمینار را در این بخش تماشا کنید.