در جریان آخرین مطالب آموزشی از طریق کانال تلگرام قرار بگیرید. برای ورود به کانال تلگرام اینجا  کلیک کنید

قوانین طبیعت

تفسیر قانون جذب و ارتعاش

تفسیر قانون جذب و ارتعاش

زمانی که فیلم و کتاب راز منتشر شد. پس از مطالعه آن ،اکثر افراد در تفسیر و درک قانون جذب ناتوان بودند.

قانون دادن و دریافت کردن

قانون دادن و دریافت کردن

هرآنچه بدهید به شما داده میشود

قانون قربانی کردن

قانون قربانی کردن

پیروی از قانون قربانی کردن موقیت شما را تضمین میکند

تعریف موفقیت

تعریف موفقیت

موفقیت؛ تشخیص پیوسته و مداوم ایده آل و هدفی ارزشمند هست.                                                     ارل نایتینگل

قانون عدم مقاومت

قانون عدم مقاومت

 با هرآنچه که در برابر آن مقاومت کنید، دربرابر شما مقاومت میکند.