در جریان آخرین مطالب آموزشی از طریق کانال تلگرام قرار بگیرید. برای ورود به کانال تلگرام اینجا  کلیک کنید

الگوی ذهنی

تصویر ذهنی از خودت رو تغییر بده

تصویر ذهنی از خودت رو تغییر بده

آیا میترسی خیلی از ریسکها رو در زندگیت انجام بدی؟ آیا فکر میکنی که خودت رو دوست نداری و یا اینکه اعتماد بنفست پایینه؟

تغییر با تغییر الگوی ذهنی

تغییر با تغییر الگوی ذهنی

داشتن دانش به تنهایی تضمین کننده موفقیت نمی باشد

آیا آنچه که میدانید همانی هست که انجام میدهید

آیا آنچه که میدانید همانی هست که انجام میدهید

ذهن نیمه آگاهتان سی هزار بار قویتر از ذهن آگاه تان می باشد. درواقع کنترل زندگی تان در دستان ذهن نیمه آگاه میباشد.

قانون آشنا بودن

قانون آشنا بودن

هر آنچه که بیشتر با آن در ارتباط باشید و یا بیشتر در مورد آن بشنوید، بنظر ساده و آشنا مینماید

نجات از دام آشنا بودن

نجات از دام آشنا بودن

بیش از نود و پنج درصد افراد در این دام گرفتار هستند