کنترل خشم

چرا زود از اتفاقاتی که میوفته و رفتار دیگران ناراحت میشی؟

/post-5

چرا ما از دیگران انتظار داریم؟ چرا فکر میکنی دوستت یا شخص دیگه کاری که تو فکر میکنی رو باید در حق تو انجام بده؟