هدفمندی

چطور به هدفمون برسیم؟

/post-11

انسان یک موجود هدف محور هست و به هر هدفی که تعیین کنه دست پیدا میکنه!