مقصد نهایی از زندگی

تفاوت لیست خواسته ها با مقصد زندگی

/post-13

چرا کاری که انجام میدی رو انجام میدی؟ هدفت از زندگی چیه ؟