قوانین کائنات

فراتر از قانون جذب

/beyond-the-law-of-attraction

هر بازی قوانینی دارد و بازی زندگی نیز از این قاعده مستثنی نیست!