دریافت از خود

چطور میشه ترس از مورد قضاوت قرار گرفتن و خجالت را کنار گذاشت؟

/post-6

آیا تابحال عمیق به این موضوعات فکر کردی؟ چرا نظرات و نگاه دیگران برات مهمه؟ چرا باید اصلا از کسی یا چیزی خجالت بکشی؟