دانش

چطور زندگی ایده آل خودمان را بسازیم

/post-17

هرآنچه فرد انجام میدهد بخاطر وجود اطلاعاتی هست که در ذهن نیمه آگاهش تثبیت شده که منتج به خلق زندگیش میشود اگر بخواهد زندگی متفاوتی را خلق کند باید به اطلاعات متفاوتی مجهز شود...