سمینار ورژن بعدی تو در دهم دی ماه سال 1398 در شهر مشهد با استقبال خوب عزیزان حاضر برگزار شد.  سمینار به موضوع شناخت ذهن و عامل ایجاد کننده رفتارها و نتایج انسان، قوانین طبیعت از جمله :قانون جذب، کارماريال تبدیل دایمی انرژی و ... پرداخت.