چرا چیزهایی که فکر میکنی باید اتفاق بیوفته رو فکر میکنی که باید اتفاق بیوفته و چرا چیزایی که نباید برات اتفاق بیوفته رو فکر میکنی که نباید واست اتفاق بیوفته؟ اصلا بهم بگو چه اتفاقی خوبه و چه اتفاقی بد؟ از کی یاد گرفتی که نام برخی از اتفاقها رو بد بگذاری و نام برخی های دیگه رو اتفاقهای خوب؟ از کجا میدونی اتفاقهایی که واست میوفتن کدومش به نفعت هستن و کدومش به ضررت؟ چرا از دیگران انتظار داری؟ اگه اونا رفتار مورد انتظارت رو برآورده نسازن تو چطور با خودت و اونها برخورد میکینی؟