میان دونستن چیزی و یادگیری تفاوت زیادی وجود داره! وقتی فرد چیزیو میدونه؛ اون اطلاعات در حافظه اون فرد وجود داره . لزوما داشتن اطلاعات در حافظه منتج به اقدام نمیشه! فرد میتونه برای همیشه زندگیش اون اطلاعات رو نگه داره ولی هیچ وقت اقدام نکنه! چیزی که زندگی ما رو کنترل میکنه پارادایم هست. پارادایم: دسته ای از عادتها، باورها،عقاید، تصاویر و اطلاعاتی هست که در ذهن نیمه آگاه تثبیت شده که بصورت اوتومات داره زندگی مارو کنترل میکنه! فرد از این موضوع آگاه نیست که واقعا چه چیزی داره زندگیش رو کنترل میکنه.