• همه چیز در هستی،اطلاعات هست، انسان و زندگیش هم از این موضوع جدا نیست. برای داشتن زندگی بهتر باید خودمان را به اطلاعات بهتر مجهز کنیم چون اطلاعات منبع اولیه اقدامات مان هستند. برای تغییر نتایج به سراغ تغییر رفتار نمیرویم بلکه به منبع اولیه یعنی اطلاعاتی که منتج به ایجاد رفتارها میشوند مراجعه کرده و آنها را تغییر میدهیم .....